• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Đã tiếp nhận

30820 hồ sơ

Đã xử lý

30345 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

2558

Hồ sơ đã xử lý

2488

100.0 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

3071

Hồ sơ đã xử lý

3003

99.9 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

2562

Hồ sơ đã xử lý

2433

99.9 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

2518

Hồ sơ đã xử lý

2316

100.0 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

2411

Hồ sơ đã xử lý

2294

99.9 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

142

Hồ sơ đã xử lý

140

100.0 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thành phố Hà Tĩnh 243 5759 5563 1 99.98% 100 13 63 262
UBND phường Bắc Hà 5 2497 2500 0 100.00% 0 0 0 2
UBND phường Đại Nài 6 2095 2088 2 99.90% 11 0 0 0
UBND phường Hà Huy Tập 0 1051 1050 0 100.00% 1 0 0 0
UBND phường Nam Hà 3 3244 3244 0 100.00% 2 0 1 0
UBND phường Nguyễn Du 0 405 404 0 100.00% 1 0 0 0
UBND phường Tân Giang 0 1168 1158 0 100.00% 5 0 5 0
UBND phường Thạch Linh 0 2924 2922 1 99.97% 1 0 0 0
UBND phường Thạch Quý 0 3051 3047 0 100.00% 3 0 0 1
UBND phường Trần Phú 1 1674 1670 0 100.00% 3 0 1 1
UBND phường Văn Yên 0 525 525 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Đồng Môn 2 785 768 13 98.34% 0 6 0 0
UBND xã Thạch Bình 2 1309 1305 1 99.92% 1 2 2 0
UBND xã Thạch Hạ 2 2843 2842 0 100.00% 1 1 0 1
UBND xã Thạch Hưng 0 427 414 3 99.28% 0 1 0 9
UBND xã Thạch Trung 13 1063 1066 4 99.63% 4 0 0 2
-- Tổng -- 277 30820 30566 25 99.92% 133 23 72 278
Top