• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021
Đã tiếp nhận

29905 hồ sơ

Đã xử lý

29456 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

3798

Hồ sơ đã xử lý

3819

99.9 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

3058

Hồ sơ đã xử lý

2868

99.8 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

1753

Hồ sơ đã xử lý

1742

99.4 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

3472

Hồ sơ đã xử lý

3314

99.8 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

4436

Hồ sơ đã xử lý

4232

100.0 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

2486

Hồ sơ đã xử lý

2479

99.3 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thành phố Hà Tĩnh 79 4351 4027 23 99.43% 119 0 44 217
UBND phường Bắc Hà 2 3119 3098 16 99.49% 3 4 0 0
UBND phường Đại Nài 0 874 872 1 99.89% 1 0 0 0
UBND phường Hà Huy Tập 0 853 852 0 100.00% 1 0 0 0
UBND phường Nam Hà 3 2709 2707 0 100.00% 5 0 0 0
UBND phường Nguyễn Du 0 2575 2574 0 100.00% 1 0 0 0
UBND phường Tân Giang 8 924 923 1 99.89% 8 0 0 0
UBND phường Thạch Linh 0 2330 2325 2 99.91% 2 0 0 1
UBND phường Thạch Quý 0 2096 2095 0 100.00% 0 1 0 0
UBND phường Trần Phú 8 2524 2525 0 100.00% 5 0 1 1
UBND phường Văn Yên 3 681 682 0 100.00% 2 0 0 0
UBND xã Đồng Môn 0 745 735 5 99.32% 0 5 0 0
UBND xã Thạch Bình 0 1028 1027 0 100.00% 1 0 0 0
UBND xã Thạch Hạ 3 2251 2245 0 100.00% 7 1 1 0
UBND xã Thạch Hưng 0 361 361 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Thạch Trung 9 2484 2471 1 99.96% 21 0 0 0
-- Tổng -- 115 29905 29519 49 99.83% 176 11 46 219
Top