• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Đã tiếp nhận

17683 hồ sơ

Đã xử lý

17371 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

2208

Hồ sơ đã xử lý

2005

100.0 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

3507

Hồ sơ đã xử lý

3472

99.9 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

2721

Hồ sơ đã xử lý

2638

99.8 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

2951

Hồ sơ đã xử lý

2775

100.0 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

3875

Hồ sơ đã xử lý

3774

99.9 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

107

Hồ sơ đã xử lý

117

100.0 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thành phố Hà Tĩnh 244 3288 3245 0 100.00% 68 7 79 133
UBND phường Bắc Hà 5 1952 1955 0 100.00% 0 1 0 1
UBND phường Đại Nài 6 1029 1030 1 99.90% 4 0 0 0
UBND phường Hà Huy Tập 0 347 347 0 100.00% 0 0 0 0
UBND phường Nam Hà 3 1938 1936 0 100.00% 5 0 0 0
UBND phường Nguyễn Du 0 178 177 0 100.00% 1 0 0 0
UBND phường Tân Giang 0 769 763 0 100.00% 3 2 1 0
UBND phường Thạch Linh 0 2253 2251 1 99.96% 1 0 0 0
UBND phường Thạch Quý 0 1621 1620 0 100.00% 0 0 0 1
UBND phường Trần Phú 1 968 966 0 100.00% 1 1 1 0
UBND phường Văn Yên 0 248 247 0 100.00% 1 0 0 0
UBND xã Đồng Môn 2 503 487 10 97.99% 0 8 0 0
UBND xã Thạch Bình 2 592 591 1 99.83% 0 0 2 0
UBND xã Thạch Hạ 3 1073 1072 0 100.00% 3 0 1 0
UBND xã Thạch Hưng 0 252 243 1 99.59% 0 0 0 8
UBND xã Thạch Trung 13 672 672 2 99.70% 9 0 0 2
-- Tổng -- 279 17683 17602 16 99.91% 96 19 84 145
Top