• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021
Đã tiếp nhận

5308 hồ sơ

Đã xử lý

5121 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

2956

Hồ sơ đã xử lý

2970

99.9 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

2638

Hồ sơ đã xử lý

2530

100.0 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

2549

Hồ sơ đã xử lý

2350

99.8 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

3340

Hồ sơ đã xử lý

3302

100.0 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

1772

Hồ sơ đã xử lý

1737

99.8 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

199

Hồ sơ đã xử lý

193

100.0 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thành phố Hà Tĩnh 79 690 618 0 100.00% 119 3 0 29
UBND phường Bắc Hà 2 650 647 2 99.69% 3 0 0 0
UBND phường Đại Nài 0 127 127 0 100.00% 0 0 0 0
UBND phường Hà Huy Tập 0 107 106 0 100.00% 1 0 0 0
UBND phường Nam Hà 3 521 522 0 100.00% 2 0 0 0
UBND phường Nguyễn Du 0 963 963 0 100.00% 0 0 0 0
UBND phường Tân Giang 8 184 189 0 100.00% 3 0 0 0
UBND phường Thạch Linh 0 284 283 1 99.65% 0 0 0 0
UBND phường Thạch Quý 0 246 243 0 100.00% 3 0 0 0
UBND phường Trần Phú 8 402 406 0 100.00% 3 0 1 0
UBND phường Văn Yên 3 112 113 0 100.00% 2 0 0 0
UBND xã Đồng Môn 0 151 151 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Thạch Bình 0 119 115 0 100.00% 3 1 0 0
UBND xã Thạch Hạ 3 314 312 0 100.00% 5 0 0 0
UBND xã Thạch Hưng 0 77 77 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Thạch Trung 12 361 357 0 100.00% 12 3 1 0
-- Tổng -- 118 5308 5229 3 99.94% 156 7 2 29
Top