• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Đã tiếp nhận

2110 hồ sơ

Đã xử lý

1896 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

4433

Hồ sơ đã xử lý

4232

100.0 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

3353

Hồ sơ đã xử lý

3173

99.9 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

2528

Hồ sơ đã xử lý

2532

99.9 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

2326

Hồ sơ đã xử lý

2116

99.8 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

2877

Hồ sơ đã xử lý

2751

99.7 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

2110

Hồ sơ đã xử lý

2134

99.5 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thành phố Hà Tĩnh 244 488 521 3 99.43% 121 0 72 15
UBND phường Bắc Hà 6 97 97 4 96.04% 0 2 0 0
UBND phường Đại Nài 6 78 79 1 98.75% 4 0 0 0
UBND phường Hà Huy Tập 0 74 72 0 100.00% 2 0 0 0
UBND phường Nam Hà 3 204 204 0 100.00% 3 0 0 0
UBND phường Nguyễn Du 0 9 9 0 100.00% 0 0 0 0
UBND phường Tân Giang 0 56 55 0 100.00% 1 0 0 0
UBND phường Thạch Linh 0 340 339 0 100.00% 1 0 0 0
UBND phường Thạch Quý 0 148 146 0 100.00% 2 0 0 0
UBND phường Trần Phú 1 102 100 0 100.00% 2 0 1 0
UBND phường Văn Yên 0 32 31 0 100.00% 1 0 0 0
UBND xã Đồng Môn 2 98 95 1 98.96% 3 1 0 0
UBND xã Thạch Bình 2 56 55 0 100.00% 1 0 2 0
UBND xã Thạch Hạ 3 150 147 0 100.00% 5 0 1 0
UBND xã Thạch Hưng 0 38 37 0 100.00% 1 0 0 0
UBND xã Thạch Trung 13 140 136 2 98.55% 12 2 0 1
-- Tổng -- 280 2110 2123 11 99.48% 159 5 76 16
Top