• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Có 513 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Cấp huyện
2 Bố trí ổn định dân cư trong huyện Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Cấp huyện
3 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cấp huyện
4 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cấp huyện
5 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Giáo dục Mầm non Cấp huyện
6 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Giáo dục Mầm non Cấp huyện
7 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Cấp huyện
8 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) Cấp huyện
9 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cấp huyện
10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí Cấp huyện
11 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
12 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
13 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
14 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
15 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Cấp huyện
16 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) Cấp huyện
18 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí Cấp huyện
19 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
20 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
21 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
22 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Cấp huyện
23 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
24 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
25 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
26 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
27 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí Cấp huyện
28 Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Cấp huyện
29 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Cấp huyện
30 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Cấp huyện
31 Hỗ trợ dự án liên kết Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Cấp huyện
32 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Giáo dục Mầm non Cấp huyện
33 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Xuất Bản, In và Phát hành Cấp huyện
34 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Cấp huyện
35 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cấp huyện
36 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Cấp huyện
37 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Cấp huyện
38 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Cấp huyện
39 Thủ tục Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường Tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
40 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
41 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực Cấp huyện
42 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực Cấp huyện
43 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Chứng thực Cấp huyện
44 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Chứng thực Cấp huyện
45 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực Cấp huyện
46 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Chứng thực Cấp huyện
47 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Chứng thực Cấp huyện
48 Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện Phổ biến giáo dục pháp luật Cấp huyện
49 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa cơ sở Cấp huyện
50 Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Văn hóa cơ sở Cấp huyện
51 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Văn hóa cơ sở Cấp huyện
52 Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa cơ sở Cấp huyện
53 Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa cơ sở Cấp huyện
54 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ cấp huyện Tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
55 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viện hội đồng quản lý quỹ Tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
56 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình Cấp huyện
57 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) Gia đình Cấp huyện
58 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực Cấp huyện
59 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
60 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) Gia đình Cấp huyện
61 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) Gia đình Cấp huyện
62 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Hộ tịch Cấp huyện
63 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
64 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
65 Thủ tục Hội tự giải thể có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
66 Thủ tục hợp nhất, sát nhập, chia, tách quỹ cấp huyện Tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
67 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp huyện Phổ biến giáo dục pháp luật Cấp huyện
68 Thủ tục phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
69 Thủ tục quỹ tự giải thể Tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
70 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực Cấp huyện
71 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
72 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Hộ tịch Cấp huyện
73 Thủ tục thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
74 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tôn giáo Chính phủ Cấp huyện
75 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã, phường, thị trấn thuộc một huyện, thành phố, thị xã Tôn giáo Chính phủ Cấp huyện
76 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo Chính phủ Cấp huyện
77 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Tôn giáo Chính phủ Cấp huyện
78 Thông báo tổ chức lễ hội Văn hóa cơ sở Cấp huyện
79 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã, phường, thị trấn nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tôn giáo Chính phủ Cấp huyện
80 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Cấp huyện
81 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức - Biên chế Cấp huyện
82 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức - Biên chế Cấp huyện
83 Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức - Biên chế Cấp huyện
84 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) Phổ biến giáo dục pháp luật Cấp huyện
85 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Bảo trợ xã hội Cấp huyện
86 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - khen thưởng Cấp huyện
87 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Thi đua - khen thưởng Cấp huyện
88 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua - khen thưởng Cấp huyện
89 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thi đua - khen thưởng Cấp huyện
90 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thi đua - khen thưởng Cấp huyện
91 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Thi đua - khen thưởng Cấp huyện
92 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - khen thưởng Cấp huyện
93 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thi đua - khen thưởng Cấp huyện
94 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
95 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
96 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Thư viện Cấp huyện
97 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
98 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch Cấp huyện
99 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
100 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
101 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
102 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
103 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
104 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
105 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
106 Đăng ký tổ chức lễ hội Văn hóa cơ sở Cấp huyện
107 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tôn giáo Chính phủ Cấp huyện
108 Thủ tục đề nghị tổ chức có cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp có quy mô tổ chức ở một huyện, thành phố, thị xã Tôn giáo Chính phủ Cấp huyện
109 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Tôn giáo Chính phủ Cấp huyện
110 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) Gia đình Cấp huyện
111 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) Gia đình Cấp huyện
112 Thủ tục đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
113 Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện Tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
114 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Cấp huyện
115 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cấp huyện
116 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) Cấp huyện
117 Đăng ký khi hợp tác xã chia Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Cấp huyện
118 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Cấp huyện
119 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Cấp huyện
120 Đăng ký khi hợp tác xã tách Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Cấp huyện
121 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Cấp huyện
122 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) Cấp huyện
123 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Cấp huyện
124 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Cấp huyện
125 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) Cấp huyện
126 Đăng ký thành lập hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Cấp huyện
127 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Đất đai Cấp huyện
128 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc huyện quản lý Đường bộ Cấp huyện
129 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện An toàn thực phẩm Cấp huyện
130 Cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc UBND cấp huyện quản lý Đường bộ Cấp huyện
131 Cấp phép thi công trên đường bộ đang khai thác thuộc UBND cấp huyện quản lý Đường bộ Cấp huyện
132 Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Khám bệnh, chữa bệnh Cấp huyện
133 Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào đường thuộc UBND cấp huyện quản lý Đường bộ Cấp huyện
134 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường thuộc UBND cấp huyện quản lý Đường bộ Cấp huyện
135 Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Khám bệnh, chữa bệnh Cấp huyện
136 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm Khám bệnh, chữa bệnh Cấp huyện
137 Cấp Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ Người có công Cấp huyện
138 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Người có công Cấp huyện
139 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Bảo trợ xã hội Cấp huyện
140 Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập Bảo trợ xã hội Cấp huyện
141 Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Cấp huyện
142 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Cấp huyện
143 Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Cấp huyện
144 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện An toàn thực phẩm Cấp huyện
145 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Cấp huyện
146 Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Cấp huyện
147 Cấp lại, điều chỉnh Giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Bảo trợ xã hội Cấp huyện
148 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Bảo trợ xã hội Cấp huyện
149 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Bảo trợ xã hội Cấp huyện
150 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Bảo trợ xã hội Cấp huyện
151 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện An toàn thực phẩm Cấp huyện
152 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Cấp huyện
153 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Cấp huyện
154 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công Cấp huyện
155 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công Cấp huyện
156 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Người có công Cấp huyện
157 Giám định vết thương còn sót Người có công Cấp huyện
158 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Cấp huyện
159 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Cấp huyện
160 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công Cấp huyện
161 Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công Cấp huyện
162 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công Cấp huyện
163 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công Cấp huyện
164 Xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “ Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” Người có công Cấp huyện
165 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công Cấp huyện
166 Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Người có công Cấp huyện
167 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Người có công Cấp huyện
168 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Người có công Cấp huyện
169 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Người có công Cấp huyện
170 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công Cấp huyện
171 Trợ cấp hàng tháng/một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Cấp huyện
172 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công Cấp huyện
173 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công Cấp huyện
174 Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công Cấp huyện
175 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Cam-Pu-Chia Người có công Cấp huyện
176 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Bảo trợ xã hội Cấp huyện
177 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Xây dựng Cấp huyện
178 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Cấp huyện
179 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Bảo trợ xã hội Cấp huyện
180 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) Bảo trợ xã hội Cấp huyện
181 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng Bảo trợ xã hội Cấp huyện
182 Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Người có công Cấp huyện
183 Áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
184 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Giáo dục Mầm non Cấp huyện
185 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Giáo dục Mầm non Cấp huyện
186 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Giáo dục Mầm non Cấp huyện
187 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục Mầm non Cấp huyện
188 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Giáo dục Mầm non Cấp huyện
189 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Giáo dục Tiểu học Cấp huyện
190 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học Giáo dục Tiểu học Cấp huyện
191 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục Tiểu học Cấp huyện
192 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Giáo dục Tiểu học Cấp huyện
193 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Giáo dục Trung học Cấp huyện
194 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục Trung học Cấp huyện
195 Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở Giáo dục Trung học Cấp huyện
196 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Giáo dục Trung học Cấp huyện
197 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Giáo dục Trung học Cấp huyện
198 Cấp Giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, Giấy phép sửa chữa, cải tạo, Giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh. Xây dựng Cấp huyện
199 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cấp huyện
200 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cấp huyện
201 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cấp huyện
202 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh. Xây dựng Cấp huyện
203 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cấp huyện
204 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường Xây dựng Cấp huyện
205 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cấp huyện
206 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cấp huyện
207 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường Trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cấp huyện
208 Xác nhận đăng ký hoạt động kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc phòng GDĐT quản lý) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cấp huyện
209 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cấp huyện
210 Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường Xây dựng Cấp huyện
211 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cấp huyện
212 Cấp Giấy phép đào đường đô thị Xây dựng Cấp huyện
213 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cấp huyện
214 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục Trung học Cấp huyện
215 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Giáo dục Tiểu học Cấp huyện
216 Gia hạn Giấy phép đào đường đô thị Xây dựng Cấp huyện
217 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở từ sổ gốc Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Cấp huyện
218 Chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp trung học cơ sở Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Cấp huyện
219 Thẩm định Tổng mặt bằng sử dụng đất xây dựng công trình (dự án đầu tư) thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Cấp huyện
220 Xét tặng Danh hiệu Khu dân cư văn hóa hằng năm Văn hóa cơ sở Cấp huyện
221 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện Thủy lợi Cấp huyện
222 Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Văn hóa cơ sở Cấp huyện
223 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện Thủy lợi Cấp huyện
224 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) Thủy lợi Cấp huyện
225 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) Thủy lợi Cấp huyện
226 Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do UBND cấp tỉnh phân cấp (UBND huyện phê duyệt) Thủy lợi Cấp huyện
227 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) Lâm nghiệp Cấp huyện
228 Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) Lâm nghiệp Cấp huyện
229 Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Văn hóa cơ sở Cấp huyện
230 Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Văn hóa cơ sở Cấp huyện
231 Xác nhận bảng kê lâm sản Lâm nghiệp Cấp huyện
232 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Cấp huyện
233 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Đất đai Cấp huyện
234 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Đất đai Cấp huyện
235 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Đất đai Cấp huyện
236 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Đất đai Cấp huyện
237 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Đất đai Cấp huyện
238 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Đất đai Cấp huyện
239 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai Cấp huyện
240 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Đất đai Cấp huyện
241 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai Cấp huyện
242 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết thời hạn hiệu lực) Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Cấp huyện
243 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận). Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Cấp huyện
244 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Đất đai Cấp huyện
245 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đất đai Cấp huyện
246 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa Cấp huyện
247 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai Cấp huyện
248 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Đất đai Cấp huyện
249 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai Cấp huyện
250 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Cấp huyện
251 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản Cấp huyện
252 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Đất đai Cấp huyện
253 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng động (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản Cấp huyện
254 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định Đất đai Cấp huyện
255 Công bố mở cảng cá loại 3 Thủy sản Cấp huyện
256 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện) Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Cấp huyện
257 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Lâm nghiệp Cấp huyện
258 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất Bản, In và Phát hành Cấp huyện
259 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Cấp huyện
260 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận. Đất đai Cấp huyện
261 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Đất đai Cấp huyện
262 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp. Đất đai Cấp huyện
263 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Đất đai Cấp huyện
264 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Đất đai Cấp huyện
265 Cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở Đất đai Cấp huyện
266 Giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam để làm nhà ở. Đất đai Cấp huyện
267 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Đất đai Cấp huyện
268 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Cấp huyện
269 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa Cấp huyện
270 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) Đăng ký biện pháp bảo đảm Cấp huyện
271 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Đăng ký biện pháp bảo đảm Cấp huyện
272 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Đăng ký biện pháp bảo đảm Cấp huyện
273 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu Đăng ký biện pháp bảo đảm Cấp huyện
274 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký Đăng ký biện pháp bảo đảm Cấp huyện
275 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký Đăng ký biện pháp bảo đảm Cấp huyện
276 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Đăng ký biện pháp bảo đảm Cấp huyện
277 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Đăng ký biện pháp bảo đảm Cấp huyện
278 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch Cấp huyện
279 Xoá đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Đăng ký biện pháp bảo đảm Cấp huyện
280 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của người ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Chứng thực Cấp huyện
281 Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường Cấp huyện
282 Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp huyện Tài nguyên nước Cấp huyện
283 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Khiếu nại, tố cáo Cấp huyện
284 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Khiếu nại, tố cáo Cấp huyện
285 Giải quyết tố cáo tại cấp huyện Khiếu nại, tố cáo Cấp huyện
286 Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án Xây dựng cơ bản, Đấu thầu Cấp huyện
287 Thẩm định, phê duyệt nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn chương trình, dự án Xây dựng cơ bản, Đấu thầu Cấp huyện
288 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Giáo dục Trung học Cấp huyện
289 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án không có cấu phần xây dựng) Xây dựng cơ bản, Đấu thầu Cấp huyện
290 Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (dự án không có cấu phần xây dựng) Xây dựng cơ bản, Đấu thầu Cấp huyện
291 Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng cơ bản, Đấu thầu Cấp huyện
292 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Cấp huyện
293 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Cấp huyện
294 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Cấp huyện
295 Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Văn thư và Lưu trữ nhà nước Cấp huyện
296 Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Văn thư và Lưu trữ nhà nước Cấp huyện
297 Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Văn thư và Lưu trữ nhà nước Cấp huyện
298 Thủ tục thủ tục cho phép hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
299 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Đường thủy nội địa Cấp huyện
300 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký Đường thủy nội địa Cấp huyện
301 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký Đường thủy nội địa Cấp huyện
302 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Đường thủy nội địa Cấp huyện
303 Cấp lại giấy chứng nhận, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp phương tiện chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa Cấp huyện
304 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người Đường thủy nội địa Cấp huyện
305 Xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người Đường thủy nội địa Cấp huyện
306 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng Cấp huyện
307 Quyết toán dự án hoàn thành (Dự án, tiểu dự án hoàn thành; hạng mục công trình hoàn thành; dự án dừng thực hiện vĩnh viễn đã có khối lượng thi công xây lắp) sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện quyết định đầu tư. Tài chính - Ngân sách Cấp huyện
308 Quyết toán dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây lắp sử dụng vốn nhà nước do UBND cấp huyện phê duyệt đề cương nhiệm vụ hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư Tài chính - Ngân sách Cấp huyện
309 Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp xã quyết định đầu tư (Đối với các dự án do UBND cấp xã đề nghị UBND cấp huyện thẩm tra) Tài chính - Ngân sách Cấp huyện
310 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cấp huyện
311 Cấp bản sao từ sổ gốc Công chứng, chứng thực Cấp huyện
312 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Khám bệnh, chữa bệnh Cấp huyện
313 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Khám bệnh, chữa bệnh Cấp huyện
314 Đăng ký Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Cấp huyện
315 Đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”. Thi đua - khen thưởng Cấp huyện
316 Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Thi đua - khen thưởng Cấp huyện
317 Đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động các hạng. Thi đua - khen thưởng Cấp huyện
318 Đề nghị khen thưởng Huân chương Độc lập các hạng. Thi đua - khen thưởng Cấp huyện
319 Đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho tập thể, cá nhân. Thi đua - khen thưởng Cấp huyện
320 Đề nghị phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Thi đua - khen thưởng Cấp huyện
321 Đề nghị Chủ tịch nước cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng do hư hỏng, bị mất, bị thất lạc. Thi đua - khen thưởng Cấp huyện
322 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Bảo trợ xã hội Cấp huyện
323 Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Bảo trợ xã hội Cấp huyện
324 Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội Bảo trợ xã hội Cấp huyện
325 Mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư. Quản lý công sản Cấp huyện
326 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp huyện. Quản lý giá Cấp huyện
327 Thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước. Quản lý công sản Cấp huyện
328 Bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Quản lý công sản Cấp huyện
329 Hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công. Quản lý công sản Cấp huyện
330 Thanh lý tài sản công. Quản lý công sản Cấp huyện
331 Tiêu hủy tài sản công. Quản lý công sản Cấp huyện
332 Xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại cấp huyện Quản lý công sản Cấp huyện
333 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công. Quản lý công sản Cấp huyện
334 Điều chuyển tài sản công. Quản lý công sản Cấp huyện
335 Chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công. Quản lý công sản Cấp huyện
336 Thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Quản lý công sản Cấp huyện
337 Bán tài sản công. Quản lý công sản Cấp huyện
338 Thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, đơn vị. Quản lý công sản Cấp huyện
339 Quyết toán dự án hoàn thành (Dự án, tiểu dự án hoàn thành; hạng mục công trình hoàn thành; dự án dừng thực hiện vĩnh viễn đã có khối lượng thi công xây lắp) sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện quyết định đầu tư Kế hoạch - Tài chính Cấp huyện
340 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Cấp huyện
341 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất Đất đai Cấp huyện
342 Giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân Đất đai Cấp huyện
343 Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch Bảo vệ môi trường Môi trường Cấp huyện
344 Đăng ký khai thác nước dưới đất Tài nguyên nước Cấp huyện
345 Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Cấp huyện
346 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực Cấp huyện
347 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Nuôi con nuôi Cấp huyện
348 Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Việc làm Cấp huyện
349 Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch Covid-19 Tiền lương Cấp huyện
350 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 Tiền lương Cấp huyện
351 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Bảo trợ xã hội Cấp xã
352 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Bảo trợ xã hội Cấp xã
353 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Nuôi con nuôi Cấp xã
354 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch Cấp xã
355 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch Cấp xã
356 Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
357 Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
358 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật Cấp xã
359 Thủ tục chứng thực di chúc Chứng thực Cấp xã
360 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Chứng thực Cấp xã
361 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Chứng thực Cấp xã
362 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực Cấp xã
363 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Chứng thực Cấp xã
364 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục thể thao Cấp xã
365 Thủ tục công nhận hòa giải viên Phổ biến giáo dục pháp luật Cấp xã
366 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật Cấp xã
367 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Phổ biến giáo dục pháp luật Cấp xã
368 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch Cấp xã
369 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Phổ biến giáo dục pháp luật Cấp xã
370 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Hộ tịch Cấp xã
371 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) Phổ biến giáo dục pháp luật Cấp xã
372 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tôn giáo Chính phủ Cấp xã
373 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tôn giáo Chính phủ Cấp xã
374 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa cơ sở Cấp xã
375 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tôn giáo Chính phủ Cấp xã
376 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Chính phủ Cấp xã
377 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Thi đua - khen thưởng Cấp xã
378 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua - khen thưởng Cấp xã
379 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Thi đua - khen thưởng Cấp xã
380 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - khen thưởng Cấp xã
381 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - khen thưởng Cấp xã
382 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo Chính phủ Cấp xã
383 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch Cấp xã
384 Thủ tục đăng ký giám hộ Hộ tịch Cấp xã
385 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo Chính phủ Cấp xã
386 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch Cấp xã
387 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch Cấp xã
388 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch Cấp xã
389 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch Cấp xã
390 Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch Cấp xã
391 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch Cấp xã
392 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Hộ tịch Cấp xã
393 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch Cấp xã
394 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch Cấp xã
395 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Hộ tịch Cấp xã
396 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch Cấp xã
397 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch Cấp xã
398 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch Cấp xã
399 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch Cấp xã
400 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Chính phủ Cấp xã
401 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Chính phủ Cấp xã
402 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Tôn giáo Chính phủ Cấp xã
403 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Tôn giáo Chính phủ Cấp xã
404 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Bảo trợ xã hội Cấp xã
405 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Bảo trợ xã hội Cấp xã
406 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội Cấp xã
407 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ xã hội Cấp xã
408 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch Cấp xã
409 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch Cấp xã
410 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi Cấp xã
411 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi Cấp xã
412 Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú liên thông Cấp xã
413 Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí liên thông Cấp xã
414 Đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí liên thông Cấp xã
415 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa Cấp xã
416 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. Đường thủy nội địa Cấp xã
417 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật. Đường thủy nội địa Cấp xã
418 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký. Đường thủy nội địa Cấp xã
419 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký. Đường thủy nội địa Cấp xã
420 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác. Đường thủy nội địa Cấp xã
421 Cấp lại giấy chứng nhận, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa. Đường thủy nội địa Cấp xã
422 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người Đường thủy nội địa Cấp xã
423 Xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người. Đường thủy nội địa Cấp xã
424 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Khiếu nại, tố cáo Cấp xã
425 Giải quyết tố cáo tại cấp xã Khiếu nại, tố cáo Cấp xã
426 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch Cấp xã
427 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực Cấp xã
428 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực Cấp xã
429 Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Chứng thực Cấp xã
430 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực Cấp xã
431 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực Cấp xã
432 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực Cấp xã
433 Đăng ký khai thác nước dưới đất Tài nguyên nước Cấp xã
434 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Môi trường Cấp xã
435 Xét tặng Danh hiệu Gia đình văn hóa hằng năm Văn hóa cơ sở Cấp xã
436 Xét tặng Giấy khen gia đình văn hóa Văn hóa cơ sở Cấp xã
437 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Thư viện Cấp xã
438 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thủy lợi Cấp xã
439 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thủy lợi Cấp xã
440 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Thủy lợi Cấp xã
441 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Phòng, chống thiên tai Cấp xã
442 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Phòng, chống thiên tai Cấp xã
443 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Phòng, chống thiên tai Cấp xã
444 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục Mầm non Cấp xã
445 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục Mầm non Cấp xã
446 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động trở lại Giáo dục Mầm non Cấp xã
447 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục Mầm non Cấp xã
448 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục Tiểu học Cấp xã
449 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Cấp xã
450 Thông báo thành lập tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Cấp xã
451 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Cấp xã
452 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Cấp xã
453 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Cấp xã
454 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Cấp xã
455 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công Cấp xã
456 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công Cấp xã
457 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Cấp xã
458 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Cấp xã
459 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công Cấp xã
460 Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công Cấp xã
461 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công Cấp xã
462 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công Cấp xã
463 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Đất đai Cấp xã
464 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Đất đai Cấp xã
465 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Đất đai Cấp xã
466 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Đất đai Cấp xã
467 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Đất đai Cấp xã
468 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Đất đai Cấp xã
469 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Đất đai Cấp xã
470 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai Cấp xã
471 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Đất đai Cấp xã
472 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai Cấp xã
473 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Đất đai Cấp xã
474 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đất đai Cấp xã
475 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai Cấp xã
476 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Đất đai Cấp xã
477 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai Cấp xã
478 Xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “ Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” Người có công Cấp xã
479 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Đất đai Cấp xã
480 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định Đất đai Cấp xã
481 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận. Đất đai Cấp xã
482 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công Cấp xã
483 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Người có công Cấp xã
484 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Người có công Cấp xã
485 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Người có công Cấp xã
486 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công Cấp xã
487 Trợ cấp hàng tháng/ một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Cấp xã
488 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công Cấp xã
489 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công Cấp xã
490 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia Người có công Cấp xã
491 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Bảo trợ xã hội Cấp xã
492 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Bảo trợ xã hội Cấp xã
493 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Cấp xã
494 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo hiểm xã hội Cấp xã
495 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Bảo trợ xã hội Cấp xã
496 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) Bảo trợ xã hội Cấp xã
497 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng Bảo trợ xã hội Cấp xã
498 Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Bảo trợ xã hội Cấp xã
499 Áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Bảo trợ xã hội Cấp xã
500 Giám định vết thương còn sót Người có công Cấp xã
501 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công Cấp xã
502 Đề nghị cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng do hư hỏng, mất mát hoặc sai sót Thi đua, khen thưởng Cấp xã
503 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần, cấp “giấy chứng nhận” đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống pháp, chống mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Chính sách Cấp xã
504 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp hành tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30/4/1975, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc Chính sách Cấp xã
505 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân; công nhân viên chức quốc phòng; dân quân tự vệ trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975, có dưới 15 năm công tác đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc Chính sách Cấp xã
506 Đổi cấp lại giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội Cấp xã
507 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Người có công Cấp xã
508 Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Người có công Cấp xã
509 Giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân Đất đai Cấp xã
510 Giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam để làm nhà ở Đất đai Cấp xã
511 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất Đất đai Cấp xã
512 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Bảo trợ xã hội Cấp xã
513 Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Việc làm Cấp xã
Top