Đến tháng 8 Thành phố Hà Tĩnh đã giải quyết
98.8%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
12:00:00 20/08/2019)