Đến tháng 9 UBND Thành phố Hà Tĩnh đã giải quyết
99.94%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
12:00:00 30/09/2023)