Đến tháng 6 Thành phố Hà Tĩnh đã giải quyết
99.3%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
12:00:00 25/06/2019)