Đến tháng 3 UBND Thành phố Hà Tĩnh đã giải quyết
99.96%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
12:00:00 28/03/2023)