Đến tháng 7 UBND Thành phố Hà Tĩnh đã giải quyết
99.87%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
12:00:00 25/07/2021)