Đến tháng 10 UBND Thành phố Hà Tĩnh đã giải quyết
99.48%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
12:00:00 23/10/2020)