Đến tháng 7 UBND Thành phố Hà Tĩnh đã giải quyết
99.32%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
12:00:00 07/07/2020)