Đến tháng 12 UBND Thành phố Hà Tĩnh đã giải quyết
99.92%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
12:00:00 03/12/2022)