ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VŨ QUANG

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thành phố Hà Tĩnh 144 2647 2498 0 100.00% 95 14 37 147
UBND phường Bắc Hà 0 1872 1870 0 100.00% 2 0 0 0
UBND phường Đại Nài 3 869 870 0 100.00% 2 0 0 0
UBND phường Hà Huy Tập 1 174 174 0 100.00% 0 0 1 0
UBND phường Nam Hà 2 1002 1002 0 100.00% 1 0 1 0
UBND phường Nguyễn Du 0 181 181 0 100.00% 0 0 0 0
UBND phường Tân Giang 8 397 400 0 100.00% 0 0 5 0
UBND phường Thạch Linh 0 220 215 0 100.00% 5 0 0 0
UBND phường Thạch Quý 1 996 995 0 100.00% 1 0 0 1
UBND phường Trần Phú 1 685 681 1 99.85% 3 0 1 0
UBND phường Văn Yên 0 77 74 0 100.00% 2 1 0 0
UBND xã Đồng Môn 3 251 249 1 99.60% 0 3 0 1
UBND xã Thạch Bình 4 443 439 1 99.77% 1 4 2 0
UBND xã Thạch Hạ 4 246 249 0 100.00% 1 0 0 0
UBND xã Thạch Hưng 2 126 122 1 99.19% 1 4 0 0
UBND xã Thạch Trung 6 703 707 1 99.86% 0 0 0 1
-- Tổng -- 179 10889 10726 5 99.95% 114 26 47 150
Top