ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VŨ QUANG

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thành phố Hà Tĩnh 79 4897 4546 5 99.89% 133 3 44 245
UBND phường Bắc Hà 2 3363 3333 18 99.46% 6 8 0 0
UBND phường Đại Nài 0 1024 1022 1 99.90% 1 0 0 0
UBND phường Hà Huy Tập 0 929 928 0 100.00% 1 0 0 0
UBND phường Nam Hà 3 2990 2989 0 100.00% 4 0 0 0
UBND phường Nguyễn Du 0 2618 2618 0 100.00% 0 0 0 0
UBND phường Tân Giang 8 1126 1119 2 99.82% 13 0 0 0
UBND phường Thạch Linh 0 2371 2366 2 99.92% 2 0 0 1
UBND phường Thạch Quý 0 2356 2354 0 100.00% 1 1 0 0
UBND phường Trần Phú 8 2754 2758 1 99.96% 1 0 1 1
UBND phường Văn Yên 3 730 727 0 100.00% 6 0 0 0
UBND xã Đồng Môn 0 842 831 5 99.40% 0 6 0 0
UBND xã Thạch Bình 0 1217 1211 3 99.75% 3 0 0 0
UBND xã Thạch Hạ 3 2706 2704 0 100.00% 3 1 1 0
UBND xã Thạch Hưng 0 388 388 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Thạch Trung 9 2804 2799 1 99.96% 11 2 0 0
-- Tổng -- 115 33115 32693 38 99.88% 185 21 46 247
Top